ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle offertes en orderbevestigingen van overeenkomsten met en leveringen door HYSCON en de bij haar aangesloten bedrijven, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen, kan door koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In dat geval geldt afwijking van deze voorwaarden slechts voor die betrekkelijke transactie.

1.3 Koper, met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de verkoper.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes van ons zijn vrijblijvend. Een vaste offerte geldt slechts voor de tijd van vier weken, tenzij anders is overeen gekomen.

2.2 Opdrachten, bestellingen en acceptaties van offertes door koper gelden als aanbod aan ons en zijn onherroepelijk.

2.3 Wij zijn slechts gebonden nadat en in zoverre wij een aanbod van koper schriftelijk hebben bevestigd.

 

ARTIKEL 3 – KLEUR – ZUIVERHEID – KWALITEIT – GEWICHT

3.1 Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de koopovereenkomst of vertraging in de betaling van de koopprijs.

3.2 Bij levering van hygiënisch of ander papier is een afwijking van het grams gewicht per m2 zowel naar boven als naar beneden toegestaan van 5%.

ARTIKEL 4 – PRIJS

4.1 Alle door ons opgegeven prijzen en de met ons overeengekomen prijzen zijn netto, daarom onder meer exclusief B.T.W. Zij zijn voorts exclusief de kosten van inladen, vervoer, lossen en verzekering.

4.2 Indien wij emballage, inladen, vervoer, lossen, verzekering en eventuele andere diensten op ons hebben genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, zijn wij gerechtigd koper daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij ons gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.3 Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen prijzen voor verhuur en services niet vaker dan 1 maal per jaar worden verhoogd met maximaal 4%. Overige en hogere prijsverhogingen worden niet eerder berekend dan na schriftelijke kennisgeving aan koper.

 

ARTIKEL 5 – SERVICE

5.1 Nadat koper opdracht heeft gegeven tot periodieke service aan apparatuur en dispensers wordt deze service in de overeengekomen frequentie voortgezet tot opzegging door koper plaatsheeft, zonder dat daartoe opnieuw opdracht gegeven behoeft te worden.

5.2 Opzegging kan alleen schriftelijk en alleen aan de HYSCON vestiging van waaruit de service plaatsheeft en van waar wordt gefactureerd.

5.3 Na opzegging ontvangt koper een bevestigingsbrief, waarmee de opzegging wordt bevestigd en waarin de datum waarop de laatste service plaatsheeft wordt genoemd. De opzegging kan niet eerder ingaan dan nadat nog tweemaal een servicebezoek heeft plaatsgehad.

5.4 De koper is verplicht eventueel in bruikleen gekregen apparatuur en dispensers uiterlijk tijdens het laatste servicebezoek in te leveren, waarna een bewijs van inlevering zal worden uitgereikt. Worden deze dispensers of apparatuur niet op tijd of in zijn geheel niet ingeleverd, dan zijn wij gerechtigd de vervangingswaarde van deze dispensers en apparatuur aan de koper in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 6 – VERHUUR

6.1 Apparatuur en dispensers kunnen worden verhuurd, indien apparatuur aan koper is verhuurd blijkt zulks uit de opdrachtbevestiging of de factuur waarop huurbedragen voor dispensers zijn berekend.

6.2 Koper draagt zorg voor reiniging van de gehuurde apparatuur en dispensers. Schade anders dan door normaal gebruik en vermissing zijn voor rekening van koper.

6.3 Koper is verplicht alleen door ons geleverde of aangewezen verbruiksmaterialen te voeren in de door ons verhuurde apparatuur en dispensers.

6.4 Opzegging van huur kan alleen schriftelijk en alleen aan de HYSCON vestiging van waaruit de verhuur plaatsheeft en van waar wordt gefactureerd.

6.5 Na opzegging ontvangt koper een bevestigingsbrief, waarmee de opzegging van de huur wordt bevestigd en waarin de datum tot wanneer huur wordt berekend wordt genoemd. De opzegging kan niet eerder ingaan dan nadat tenminste 12 kalendermaanden huur is betaald. De eindedatum van de verhuur is tenminste 1 huurperiode na bevestiging van opzegging.

6.6 De koper is verplicht de verhuurde apparatuur en dispensers uiterlijk tijdens het laatste servicebezoek in te leveren, waarna een bewijs van inlevering zal worden uitgereikt. Worden deze dispensers of apparatuur niet op tijd of in zijn geheel niet ingeleverd, dan zijn wij gerechtigd de vervangingswaarde van deze dispensers en apparatuur aan de koper in rekening te brengen.

6.7 Verhuurde apparatuur kan niet door koper worden overgedragen of vervreemd, koper draagt ervoor zorg dat wij ten allen tijden toegang tot de verhuurde zaken kunnen krijgen ook indien koper niet langer het beheer voert over de plek waar het verhuurde is geplaatst.

 

ARTIKEL 7 – BRUIKLEEN

7.1 Apparatuur en dispensers kunnen in bruikleen worden verstrekt, indien apparatuur aan koper in bruikleen is verstrekt blijkt zulks uit de opdrachtbevestiging of de factuur waarop zulks is aangegeven.

7.2 Koper draagt zorg voor reiniging van de bruikleen apparatuur en dispensers. Schade anders dan door normaal gebruik en vermissing zijn voor rekening van koper.

7.3 Koper is verplicht alleen door ons geleverde of aangewezen verbruiksmaterialen te voeren in de door ons in bruikleen gestelde apparatuur en dispensers.

7.4 Opzegging van bruikleen kan alleen schriftelijk en alleen aan de HYSCON vestiging van waaruit de service plaatsheeft en van waar wordt gefactureerd.

7.5 Na opzegging ontvangt koper een bevestigingsbrief, waarmee de opzegging van de bruikleen wordt bevestigd en waarin de datum tot wanneer bruikleen loopt wordt genoemd. De opzegging kan niet eerder ingaan dan nadat tenminste 12 kalendermaanden in bruikleen is verstrekt. De eindedatum van de bruikleen is tenminste 1 facturatieperiode na bevestiging van opzegging.

7.6 De koper is verplicht de in bruikleen gestelde apparatuur en dispensers uiterlijk tijdens het laatste bezoek in te leveren, waarna een bewijs van inlevering zal worden uitgereikt. Worden deze dispensers of apparatuur niet op tijd of in zijn geheel niet ingeleverd, dan zijn wij gerechtigd de vervangingswaarde van deze dispensers en apparatuur aan de koper in rekening te brengen.

7.8 In bruikleen gestelde apparatuur kan niet door koper worden overgedragen of vervreemd, koper draagt ervoor zorg dat wij ten allen tijden toegang tot de in bruikleen gestelde zaken kunnen krijgen ook indien koper niet langer het beheer voert over de plek waar het in bruikleen gestelde is geplaatst.

 

ARTIKEL 8 – LEVERINGSVOORWAARDEN

8.1 De leveringstermijn vangt aan op het moment waarop wij het aanbod van koper hebben aanvaard en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door verkoper is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van ons is gesteld.

8.2 De door ons opgegeven levertijden mogen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen geeft de koper geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Koper is evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij wij de te verstrekken zaken niet binnen een redelijke termijn hebben geleverd.

8.3 De levering van zaken geschiedt franco huis, tenzij anders is overeengekomen. 8.4 In geval de koper de levering die wel aan de gestelde eisen voldoet niet aanvaardt, hebben wij het recht na verloop van een periode van twee weken de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, terwijl de koper als dan gehouden is de door ons geleden schade te vergoeden, zulks onverminderd ons recht nakoming te vorderen.

8.5 De koper is gerechtigd de door ons geleverde zaken door te verkopen en door te leveren, mits ingeval van verkoop althans vervreemding binnen Nederland: – De zaken niet tegen een prijs worden doorverkocht dit lager is dan door de koper aan ons verschuldigde prijs verhoogd met de verschuldigde omzet-belasting (B.T.W.) – Deze zaken in de originele, ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd. – De koper met diens afnemer bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de bovengenoemde verplichtingen eveneens bij eventuele doorverloop, althans vervreemding en doorlevering binnen Nederland moeten worden nagekomen.

 

ARTIKEL 9 – RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

9.1 Het risico voor de door ons te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 8.3.

 9.2 De door ons geleverde en te leveren zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van complete voldoening van al wat wij krachtens overeenkomst met de koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

9.3 Het is aan de koper toegestaan, in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bewerken en/of door te verkopen. Zolang echter de betaling met betrekking tot deze zaken nog niet volledig heeft plaatsgevonden is de koper niet gerechtigd op deze zaken een pandrecht of een ander zekerheidsrecht ten behoeve van derden te vestigen. Tevens is de koper die met betaling in gebreke is, gehouden de nog niet verkochte zaken op eerste aanmaning aan ons terug te geven. In geval derden beslag leggen op die zaken, die zich onder behoud van eigendom van ons bij koper bevinden, is koper gehouden ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

10.1 Overmacht bestaat, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, brand, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transport storingen, in- en uitvoerverboden, ongevallen, storing in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde levering van tijdig bestelde grond- en hulpstoffen of onderdelen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

10.2 Partijen zijn gehouden elkaar over en weer onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van hun overmachtsituatie. Indien de overmacht van blijvende of langdurige aard is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 10.3 Met betrekking tot overeenkomsten waarbij is overeengekomen dat de levering in gedeelten zal plaatsvinden geldt, in geval van tijdelijke overmacht, dat de in het vergaande lid bedoelde ontbinding slechts betrekking heeft op het door de overmacht getroffen gedeelte van de levering en niet op de toekomstige leveringen.

10.4 Indien, in geval van blijvende dan wel tijdelijke overmacht, wij een gedeelte van de order hebben uitgevoerd is de koper gehouden het uitgevoerde gedeelte op de overeengekomen condities af te nemen.

 

ARTIKEL 1 1 – REKLAMES

11.1 Overmacht bestaat, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, brand, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transport storingen, in- en uitvoerverboden, ongevallen, storing in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde levering van tijdig bestelde grond- en hulpstoffen of onderdelen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

11.2 De koper is gehouden, indien hij bij ontvangst een duidelijk zichtbaar verschil in de hoeveelheid tussen de door koper bestelde en door ons aangeboden hoeveelheid dan wel schade constateert het nodige voorbehoud bij de vervoerder te maken – zulks op straffe van verval van eventuele rechten jegens ons – en ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

11.3 Reclames betreffende onmiddellijk zichtbare gebreken aan door ons geleverde zaken anders dan die genoemd in 8.1, evenals reclames betreffende niet onmiddellijk zichtbare gebreken aan door verkoper geleverde zaken, die door oppervlakkig onderzoek of een eenvoudige controle kunnen worden vastgesteld, dienen schriftelijke en uiterlijk binnen 5 werkdagen na in ontvangstname door koper bij ons te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake hiervan tegen verkoper vervalt.

11.4 Steeds dient minimaal 90% van de zaken, waarvoor de reclame geldt ter inspectie aanwezig te zijn.

11.5 In geval van reclame mag (verdere) bewerking van de zaken uitsluitend plaatsvinden na verkregen schriftelijke toestemming van ons. Een vaststelling van een gebrek aan een gedeelte der geleverde partij te weigeren. Reclames geven koper niet het recht om betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.6 Retournering van de geleverde zaken is slechts toegestaan na onze uitdrukkelijke toestemming. Zaken die zonder toestemming worden geretourneerd zullen voor diens rekening en risico ter beschikking worden gehouden van de koper. Een en ander ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen tot betaling van deze zaken.

11.7 In geval van tijdige reclame zijn wij slechts verplicht aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen, welke verplichting slechts bestaat indien de koper aannemelijk maakt dat de gebreken al op het moment van afl evering bestonden. Wij zijn nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.

11.8 Na het verstrijken van de onder 8.1, 8.2 en 8.3 genoemde termijnen, wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en is iedere aanspraak van koper ter zake van die gebreken jegens verkoper vervallen.

11.9 Reclames voor geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in maat, gewicht, kleur, vorm, zuiverheid, uiterlijk, kwaliteit en/of deugdelijkheid van de geleverde zaken zoals in het technisch gedeelte van deze voorwaarden worden aangegeven, zijn niet ontvankelijk.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Wij zijn nimmer gehouden tot betaling aan koper van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van ons of onze eigen werknemers dan wel door ons ingeschakelde derden zijn toegebracht. Behoudens opzet van ons zelf is aansprakelijkheid van ons voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade bij koper of een derde als gevolg van het gebruik en/of de opslag van door ons verkochte en geleverde zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 In alle gevallen waarin wij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te onzer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, het zij indien de schade is gedekt door een verzekering van ons, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

12.3 Koper zal ons, onze werknemers en onze voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering door ons van de overeenkomst, voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke koper toekomen egen ons.

12.4 Onze werknemer of door ons voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich tegen de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zijzelf bij de overeenkomst partij.

12.5 Iedere vordering tegen ons, behalve die welke door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 (zes) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

ARTIKEL 13 – BETALING EN ZEKERHEID

13.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dienen onze facturen betaald te worden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Wij hebben echter te allen tijde het recht onder rembours te leveren, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

13.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geldt ons kantoor als plaats van betaling.

13.3 De risico’s en kosten verbonden aan girale dan wel bancaire betaling door koper komen ten laste van koper. In geval van betaling per wissel zijn de kosten daarvan voor rekening van koper.

 13.4 Bij contante betaling op factuurdatum kunnen wij wij korting verlenen over het netto verschuldigde factuurbedrag exclusief omzetbelasting. Hiermee staat gelijk een automatische incasso door ons uit te voeren direct na levering en facturatie.

13.5 Indien koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is koper van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop koper met betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van ons op koper opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop koper in verzuim is, is hij aan ons over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand waarover zijn betalingsverzuim voortduurt. 13.6 Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de langst openstaande vordering die wij jegens koper hebben met inbegrip van rente en kosten vervolgens op de daarna langst openstaande vordering totdat alle vorderingen die wij op koper mochten hebben zijn voldaan, met inbegrip van rente en kosten. Alle kosten ook de buitengerechtelijke, vallen op het incasseren der vordering en zijn voor rekening van koper. Wij zijn gerechtigd de incassokosten te berekenen ter hoogte van 15% van het totaal factuurbedrag maar tenminste € 40,00 conform de wet maximering incassokosten van 1/7/2012. 13.7 Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

 

ARTIKEL 14 – ONTBINDING

14.1 Wanneer koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of anderszins blijkt dat de koper insolvabel is, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht of vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen als gevolg van of in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter. Een afschrift van deze Voorwaarden is op aanvraag bij ons te verkrijgen.

 

Op iedere levering en service zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Menu